E
E
E-Admission
Search
K
💬

ต้องการเข้าใช้งานระบบ ?

PSU Admission system

กรณียังไม่เคย "สมัครใช้งานระบบ"

ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสมัครสมาชิกของระบบก่อน โดยคลิกเลือกเมนู "สมัครใช้งานระบบ" ในหน้าแรก และ ยืนยันการสมัครผ่านทาง Email ให้เรียบร้อยก่อน

กรณีสมัครใช้งานระบบ และยืนยันผ่านทาง Email เรียบร้อยแล้ว

ให้ Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย โดย username คือ เลขบัตรประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง