E
E
E-Admission
Search
K
💬

สมัครโครงการ (ทั่วไป)

PSU Admission system
โครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โครงการรับตรง เมื่อคลิกสมัครโครงการจะแสดงตัวอย่างหน้าจอดังรูป
  1. 1.
    เลือกอันดับ สาขา
  2. 2.
    คลิกปุ่ม "ระบุคุณสมบัติ" และกรอกข้อมูลคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด ตัวอย่างดังรูป
    💡
    หมายเหตุ : คุณสมบัติของแต่ละโครงการอาจไม่เหมือนกัน จากรูปเป็นเพียงตัวอย่างของการแสดงหน้าระบุคุณสมบัติเท่านั้น !!
คุณสมบัติจะต้องระบุทั้งหมด ถ้าข้อมูลในส่วนใด ระบุไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ระบุ จะมีข้อความแจ้ง ดังภาพข้างต้น เมื่อระบุคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม "บันทึกคุณสมบัติ"
3. คลิกเครื่องหมายถูก
หน้าข้อความ "ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่ สมัครหรือแก้ไขดังกล่าวนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ"
4. คลิกปุ่ม "บันทึก"
เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการส่งอีเมลรายละเอียดการสมัคร ไปยังอีเมลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ