E
E
E-Admission
Search
K
💬

เปลี่ยนรหัสผ่าน

PSU Admission system

1. Login เข้าสู่ระบบ

2. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน

3. กรอกรหัสผ่านปัจจุบัน , รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

💡
หมายเหตุ : รหัสผ่านต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ รายละเอียดดูได้จากส่วน "คำแนะนำการตั้งรหัสผ่าน"