E
E
E-Admission
Search
K
💬

สมัครใช้งานระบบ รอบทั่วไป

PSU Admission system
คลิกเลือก "สมัครใช้งานระบบ"
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบบกำหนดจนถึงหน้าข้อมูลสำหรับการใช้งานระบบ
ข้อมูลส่วนตัว
ที่อยู่
การศึกษา
ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
อัปโหลด
ข้อมูลใช้งานระบบ
ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบก้วน ตามที่ระบบกำหนด โดย * จะหมายถึงข้อมูลที่ระบบบังคับกรอก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ถัดไป"
ข้อมูลที่อยู่ กรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก โดย * จะหมายถึงข้อมูลที่ระบบบังคับกรอก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ถัดไป"
💡
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนใดไม่มี ให้กรอก - (ขีด)
*** ข้อควรระวัง*** หากผู้สมัครมีที่อยู่ในประเทศไทย ให้เลือกจังหวัดจากรายการที่มีให้เลือก ไม่ควรเลือกอื่น ๆ แล้วกรอกชื่อจังหวัดเอง
ระบุข้อมูลการศึกษาให้ถูกต้อง โดย * จะหมายถึงข้อมูลที่ระบบบังคับกรอก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ถัดไป" หมายเหตุ
  • ข้อมูลสถานศึกษาที่เลือก หากเป็นกลุ่มสถานศึกษาสายอาชีพ ระบบจะแสดงรายการ "ประเภท/หลักสูตร/สาขาวิชา" ขึ้นมาให้เลือกเพิ่มเติม
  • หากไม่พบชื่อสถานศึกษา กรุณาติดต่อศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 9255 - 8 ในวันและเวลาราชการ
กรอกข้อมูลบิดาให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ถัดไป"
กรอกข้อมูลบิดาให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "ถัดไป"
ผู้สมัครจะต้องอัปโหลดรูปถ่ายของตนเองเพื่อใช้ในการสมัคร โดยขนาดของรูปต้องเป็นไปตามกำหนดของทางศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ อ่านคู่มือการปรับขนาด ได้ที่นี่
  1. 1.
    คลิกปุ่ม "Browse" เพื่อเลือกไฟล์รูปจากเครื่องของตนเอง
  2. 2.
    คลิกปุ่ม "Upload"
(
💡
อย่าลืม คลิกปุ่ม “Upload” ให้สังเกต Dialog ข้อความ แจ้งเตือนต่าง ๆ หาก อัปโหลดไม่สำเร็จ )
3. คลิกปุ่ม "ถัดไป"
กรอกข้อมูลสำหรับการใช้งานระบบให้ถูกต้องครบถ้วน และเลือก"ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริง" จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนใช้งานระบบ"
💡
ข้อควรระวัง : กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกไปยังอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้กับระบบ
💡
เงื่อนไขในการตั้งรหัสผ่าน : รหัสผ่านประกอบด้วย ตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ อักขระพิเศษ (@ $ ! % * # ? ) และตัวเลข รวมกันอย่างน้อย 8 ตัว