E
E
E-Admission
Search
K
💬

การเลือกสาขาวิชา (รับตรง)

PSU Admission system
เลือกอันดับคณะ สาขาวิชา ของโครงการรับตรง ผู้ใช้งานจะต้องเลือก Test Set ก่อน จึงจะเลือกอันดับได้ และไม่จำเป็นต้องเลือกทั้ง 4 อันดับ จะเลือกครบทุกอันดับหรือไม่ครบก็ได้ แต่ห้ามเลือกข้ามอันดับ
เมื่อเลือก Test set และอันดับเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ระบบจะมีอีเมลการแก้ไขโครงการส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ